Python Bool

bool (boolean) türü veriler sadece iki bilgi içerebilir: Doğru ya da yanlış.

Doğru ya da yanlış verisi programlama dillerinde sıklıkla kullanılır. Python, iki veriyi değerlendirerek ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu tespit eder.

PYTHON Kodu

print(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9)
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında Python ekrana sırasıyla;

  • 10 > 9 olduğundan True,
  • 10 == 9 olmadığından False,
  • 10 < 9 olmadığından False yazdırır.
Her zaman IF deyimi içerisinde bir koşul belirtilir. Koşulun gerçekleşme durumuna göre doğru ya da yanlış değeri döner:

PYTHON Kodu

a = 200
b = 33

if b > a:
  print("b, a'dan büyüktür")
else:
  print("b, a'dan büyük değildir")

Değerleri ve Değişkenleri Değerlendirmek

bool() bize değişken ve değerleri test etme imkanı sunar.

PYTHON Kodu

deger1 = "Hello"
deger2 = 15
deger3 = ""
deger4 = 0

print(bool(deger1))
print(bool(deger2))
print(bool(deger3))
print(bool(deger4))
Yukarıda bool içerisinde yazılan değerlerden bir veri içerenler True, boş ya da sıfır olanlar ise False şeklinde değerlendirilir.

Dizeler (list, tuple, set, dict) boş ise False, en az bir elemanı varsa True olarak döner.

Ayrıca aşağıdaki değerler de False olarak dönecektir:

PYTHON Kodu

bool(False)
bool(None)
bool(0)
bool("")
bool(())
bool([])
bool({})
Fonksiyonlar da doğru ya da yanlış değeri döndürebilir. Aşağıdaki örnekte fonksiyon True olarak döndürülmüştür. Buna göre IF bağlacında Evet! yazısı yazdırılacaktır.

PYTHON Kodu

def fonksiyonum() :
  return True

if fonksiyonum():
  print("Evet!")
else:
  print("Hayır!")
Python, değerlendirme işlemi için birçok fonksiyon içerir. Örneğin isinstance() bir değişkenin türünün belirtilen olup olmadığını tespit etmeye yarar. Parantez içinde belirtilen ilk değer değişkenimizdir, ikinci belirtilen ise türdür. Değişken belirttiğimiz türde ise True, aksi takdirde False döner.

PYTHON Kodu

x = 200
print(isinstance(x, int))