Python Operatörleri (İşleçleri)

Operatörler değişkenler ve değerler arasında çeşitli işlemler gerçekleştiren özel işaretlerdir.

Python'daki işleçleri gruplara ayırabiliriz:

  • Artimetik operatörler
  • Atama operatörleri
  • Kıyaslama operatörleri
  • Mantıksal operatörler
  • Tanımlama operatörleri
  • Üyelik/ait olma operatörleri
  • Bit operatörleri

Aritmetik (Sayı) Operatörleri

Sayı değerleri arasında matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılırlar:

Operatör İşlevi Örnek Kullanım
+Toplamax + y
-Çıkarmax - y
*Çarpmax * y
/Bölmex / y
%Modx % y
**Üsx ** y
//Kökx // y

Atama Operatörleri

Değişkenlere değer atamak için kullanılırlar.

Operatör Örnek Kullanım Açılımı
=x = 5x = 5
+=x += 3x = x + 3
-=x -= 3x = x - 3
*=x *= 3x = x * 3
/=x /= 3x = x / 3
%=x %= 3x = x % 3
//=x //= 3x = x // 3
**=x **= 3x = x ** 3
&=x &= 3x = x & 3
|=x |= 3x = x | 3
^=x ^= 3x = x ^ 3
>>=x >>= 3x = x >> 3
<<=x <<= 3x = x << 3

Kıyaslama Operatörleri

İki değer arasında kıyaslama yapmak için kullanılırlar. Sonuç doğru ya da yanlıştır:

Operatör Örnek Kullanım Açılımı
==Eşittirx == y
!=Eşit Değildirx != y
>Büyüktürx > y
<Küçüktürx < y
>=Büyük ya da eşittirx >= y
<=Küçük ya da eşittirx <= y

Mantıksal Operatörler

Ve (and), veya (or), değilse (not) gibi ifadelerle koşulların gerçekleşme durumlarını kontrol eder.

Operatör Açıklama Örnek Kullanım
andHer iki ifade de doğruysa koşul sağlanırx < 5 and x < 10
orİki ifadeden biri bile doğruysa koşul sağlanırx < 5 or x < 4
notÇıkan sonuç ters çevrilir. Doğru ise yanlış, yanlış ise doğrudur.not(x < 5 and < < 10)

Tanımlama Operatörleri

Bir değişkenin türünü sorgulamak için kullanılırlar.

Operatör Açıklama Örnek
isHer iki değişken de aynı nesne ise doğrudurx is y
is notDeğişkenler farklı türdeyse doğrudurx is not y

Ait Olma Operatörleri

Dize/seri içeren list, tuple, set vb. türü nesnelerde bir değerin kolleksiyonun üyesi olup olmadığını sorgulamaya yarar.

Operatör Açıklama Örnek
inSeri belirtilen değeri içeriyorsa doğrudurx in y
not inSeri belirtilen değeri içermiyorsa doğrudurx not in y

Bit Operatörleri

İkililer ile ilgili işlemlerde kıyaslama amaçlı kullanılır:

Operatör Adı Açıklama
& ANDr iki bit 1 ise her biti 1 olarak ayarlar
|ORİki bitten biri 1 ise her biti 1 olarak ayarlar
^XORİki bitten yalnızca biri 1 ise her biti 1 olarak ayarlar
~ NOTBitleri tersine çevirir
<<Sıfır ekleyerek sola kaydırır
>>Sıfır ekleyerek sağa kaydırır