Python Veri Türleri

Veri türleri, programlama dillerinde önemli bir ayrıntıdır. Değişkenler farklı türlerde veriler barındırabilir ve farklı türde veriler farklı işler yaparlar.

Python'da varsayılan veri türleri tabloda gösterilmiştir:

Metin str
Sayı int, float, complex
Dize (Seri) list, tuple, range
Haritalama dict
Atama set, frozenset
Mantıksal bool
İkili bytes, bytearray, memoryview

Veri Türünü Tespit Etmek

Bunun için type(değişken) fonksiyonu kullanılır.

PYTHON Kodu

x = 5
print(type(x))

Görünüm

<class 'int'>

Veri Türü Belirlemek

Python'da veri türleri değişken atandığı zaman tanımlanır.

Python Kodu Değişkenin Veri Türü
x = "Hello World"str
x = 20int
x = 20.5float
x = 1jcomplex
x = ["apple", "banana", "cherry"]list
x = ("apple", "banana", "cherry")tuple
x = range(6)range
x = {"name" : "John", "age" : 36}dict
x = {"apple", "banana", "cherry"}set
x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"})frozenset
x = Truebool
x = b"Hello"bytes
x = bytearray(5)bytearray
x = memoryview(bytes(5))memoryview
Veri türü belirlerken doğrudan türün nesnesini kullanabiliriz. Böylelikle atadığımız değişkenin türünü net bir şekilde belirleyebiliriz:

Python Kodu Değişkenin Veri Türü
x = str("Hello World")str
x = int(20) int
x = float(20.5) float
x = complex(1j) complex
x = list(("apple", "banana", "cherry")) list
x = tuple(("apple", "banana", "cherry")) tuple
x = range(6) range
x = dict(name="John", age=36) dict
x = set(("apple", "banana", "cherry")) set
x = frozenset(("apple", "banana", "cherry")) frozenset
x = bool(5) bool
x = bytes(5) bytes
x = bytearray(5) bytearray
x = memoryview(bytes(5)) memoryview